Ελληνικά
Българ
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Hrvatski
Italiano
Magyar
Nederlands
Norsk
Österreichisch
Polski
Русский
Schweizerdeutsch
Sloven
Slovenš
Srpski
Suomi
Svenska
Türkçe
Română
Walon
Choose a language Choose a language

Το γερμανικό σήμα σωματιδίων σκόνης / περιβαλλοντικό σήμα είναι υποχρεωτικό για την είσοδο σε πράσινες περιβαλλοντικές ζώνες

Γερμανικό σήμα σωματιδίων σκόνης / περιβαλλοντικό σήμα

Το περιβαλλοντικό σήμα σωματιδίων σκόνης καθιερώθηκε στη Γερμανία από 01/03/2007 σε κόκκινο, κίτρινο και πράσινο χρώμα. Πλέον μόνο το πράσινο χρώμα επιτρέπει την είσοδο σε περίπου 60 περιβαλλοντικές ζώνες στη Γερμανία.
Το περιβαλλοντικό σήμα είναι υποχρεωτικό για όλα τα λεωφορεία, επιβατικά και φορτηγά οχήματα που εισέρχονται σε περιβαλλοντικές ζώνες. Εξαιρούνται της υποχρέωσης τα ελαφρά οχήματα.

Το γερμανικό περιβαλλοντικό σήμα (αποκαλούμενο ως «σήμα σωματιδίων σκόνης» στο νομοθετικό κείμενο) διαχωρίζεται σε 3 διαφορετικές κατηγορίες ρύπων. Πάνω στο σήμα υπάρχει ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος και η σφραγίδα της αρμόδιας αρχής έκδοσης.
Το ποιο όχημα και με ποια στοιχεία εκπομπών θα λάβει το εκάστοτε χρώμα σήματος, καθορίζεται για οχήματα ταξινομημένα εκτός Γερμανίας από την ομάδα EURO και, αν χρειάζεται, βάσει της ημερομηνίας ταξινόμησης, από έναν πίνακα ευρωπαϊκής κατάταξης EURO.

Εδώ παραγγέλνετε το γερμανικό περιβαλλοντικό σήμα για πράσινες περιβαλλοντικές ζώνες στη Γερμανία

Πράσινες περιβαλλοντικές ζώνες στη Γερμανία

Green-Zones-App: Διαδραστικός χάρτης όλων των περιβαλλοντικών ζωνών στη Γερμανία

Στη Γερμανία έχουν ήδη δημιουργηθεί γύρω στις 60 περιβαλλοντικές ζώνες, στις οποίες είναι υποχρεωτικό το σήμα για όλα τα οχήματα κατηγορίας N1-N3 και M1-M3 (λεωφορεία, επιβατικά και φορτηγά οχήματα).

Η δημιουργία περιβαλλοντικών ζωνών στη Γερμανία εμπίπτει στη δικαιοδοσία των δήμων και κοινοτήτων, οι οποίοι καθορίζουν τα όρια των περιβαλλοντικών ζωνών και καταρτίζουν σχέδια για την ποιότητα του αέρα.
Στη σελίδα Umwelt-Plakette.de. θα βρείτε σε πολλές γλώσσες τα όρια κάθε περιβαλλοντικής ζώνης και τις κατά τόπους τυχόν ισχύουσες ειδικές άδειες.
Ενημερωθείτε από τη σελίδα του Blaue Plakette για το αν στις μόνιμες και σαφώς οριοθετημένες πράσινες ζώνες πρόκειται μετά το 2018 να ισχύσει επιπλέον απαγόρευση πετρελαιοκίνητων ή μπλε περιβαλλοντική ζώνη.

Μείωση των ρύπων μέσω του περιβαλλοντικού σήματος

Εφόσον και στη Γερμανία πρέπει να μειωθούν περαιτέρω οι εκπομπές ρύπων, όπως σωματιδίων σκόνης, διοξειδίου του θείου και οξειδίων του αζώτου, η είσοδος στις περιβαλλοντικές ζώνες της Γερμανίας (πέραν μίας εξαίρεσης) επιτρέπεται πλέον μόνο με το πράσινο περιβαλλοντικό σήμα.
Επιπλέον, από το 2018, σε κάποιες πόλεις της Γερμανίας θα επιτρέπεται να εισέρχονται μόνο οχήματα, των οποίων οι εκπομπές NOx συμμορφώνονται προς τις νομικές διατάξεις. Αυτό θα ρυθμιστεί είτε μέσω ζωνών απαγόρευσης πετρελαιοκίνητων (γενική απαγόρευση κυκλοφορίας πετρελαιοκίνητων) είτε μέσω ενός μπλε σήματος, το οποίο αντιστοιχεί σε κατηγορία ρύπων 5 και εκχωρείται στα οχήματα βενζίνης, καθώς και στα πετρελαιοκίνητα.

Εδώ παραγγέλνετε το γερμανικό περιβαλλοντικό σήμα για πράσινες περιβαλλοντικές ζώνες στη Γερμανία

Επικείμενη απαγόρευση πετρελαιοκίνητων και δημιουργία μπλε περιβαλλοντικών ζωνών NOx στη Γερμανία

Με το μπλε σήμα θα επιτρέπεται η είσοδος στις λεγόμενες «μπλε περιβαλλοντικές ζώνες», οι οποίες μπορούν να δημιουργηθούν από κάθε δήμο επιπλέον προς τις ήδη υπάρχουσες πράσινες περιβαλλοντικές ζώνες.
Οι μπλε περιβαλλοντικές ζώνες θα δημιουργηθούν σε περιοχές, όπου οι εκπομπές NOx είναι ιδιαίτερα υψηλές και υπερβαίνουν τις νομικά καθορισμένες οριακές τιμές.
Οι μπλε περιβαλλοντικές ζώνες ή οι ζώνες απαγόρευσης πετρελαιοκίνητων μπορούν να είναι μόνιμες και σαφώς οριοθετημένες. Οι μόνιμες, σαφώς οριοθετημένες ζώνες είναι συγκρίσιμες με τις πράσινες περιβαλλοντικές ζώνες. Ζώνες που δημιουργούνται προσωρινά λόγω των καιρικών συνθηκών ισχύουν μόνο για συγκεκριμένα, μεταβαλλόμενα χρονικά διαστήματα. Ενημερωθείτε για την κατάσταση των προσωρινών ζωνών (ποιος, πότε και με ποιο σήμα επιτρέπεται να εισέλθει), βλέποντας σε πραγματικό χρόνο την τρέχουσα άδεια εισόδου μέσω της εφαρμογής Green-Zones-App.

Όλες οι περιβαλλοντικές ζώνες στην Ευρώπη: ποιες απαγορεύσεις κυκλοφορίας ισχύουν ως προς την ημέρα, τον τύπο οχήματος και το σήμα/βινιέτα;

Η αγορά σήματος/βινιέτας για γαλλικές, γερμανικές, αυστριακές, δανέζικες ή άλλες περιβαλλοντικές ζώνες συχνά δεν επαρκεί.

Πολύ πιο σημαντικό για τις ευρωπαϊκές εμπορικές μεταφορές, καθώς και τις τουριστικές μεταφορές με ιδιωτικά οχήματα και λεωφορεία είναι το να γνωρίζετε ποιο χρώμα ή ποια κατηγορία σήματος/βινιέτας επιτρέπεται να εισέλθει σε μια εθνική περιβαλλοντική ζώνη σωματιδίων σκόνης ή NOx (ζώνη απαγόρευσης πετρελαιοκίνητων). Εξίσου σημαντικό είναι το να γνωρίζετε για ποιον από τους 17 διαφορετικούς τύπους ευρωπαϊκού οχήματος και το σε ποιες ώρες και ημέρες επιτρέπεται ή απαγορεύεται η είσοδος σε μόνιμες ή προσωρινές περιβαλλοντικές ζώνες.

Απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα παρέχει μια επιπλέον υπηρεσία ενημέρωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν σε όλους τους πελάτες του Green-Zones μέσω της εφαρμογής Green-Zones-App.

Τρόπος λειτουργίας της εφαρμογής Green-Zones-App

Η λειτουργία της εφαρμογής Green-Zones-App βασίζεται στα δεδομένα της βάσης δεδομένων του Green-Zones και στις εθνικές και τοπικές ρυθμίσεις κάθε ευρωπαϊκού κράτους και των υφιστάμενων δήμων και κοινοτήτων. Επιπλέον, η εφαρμογή συνυπολογίζει τις ενημερώσεις απαγορεύσεων κυκλοφορίας και τη μόνιμη κατάργηση σημάτων και βινιετών που ίσχυαν προηγουμένως σε όλες τις μόνιμες και προσωρινές περιβαλλοντικές ζώνες, για διαφορετικούς τύπους οχημάτων και ομάδων EURO στην Ευρώπη.
Όλες οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή Green-Zones App εδώ σε 9 γλώσσες.

Εδώ παραγγέλνετε το γερμανικό περιβαλλοντικό σήμα για πράσινες περιβαλλοντικές ζώνες στη Γερμανία

Ο παραπάνω πίνακας δείχνει ποιοι τύποι οχήματος και με ποια ημερομηνία ταξινόμησης ή με ποια πρότυπο EURO μπορούν να λάβουν το γερμανικό περιβαλλοντικό σήμα.
Το γερμανικό περιβαλλοντικό σήμα (αλλιώς σήμα σωματιδίων σκόνης) είναι υποχρεωτικό για φορτηγά, λεωφορεία και επιβατικά οχήματα, κατά την είσοδό τους σε γερμανική περιβαλλοντική ζώνη.
Προσοχή: Τα πνευματικά δικαιώματα του πίνακα ανήκουν στην EES European Eco Service GmbH.

Εδώ παραγγέλνετε το γερμανικό περιβαλλοντικό σήμα για πράσινες περιβαλλοντικές ζώνες στη Γερμανία